Revocation of a stamp departure for a permanent residence
in BSCHMEOYEN PV PZHPTNMEOYY BZTBOYYUOPZP RBURPTFB NPZHF PVTBEBFSHUS ZTBTSDBOE tPUUYY MYYUOP, DPUFYZYYE 18 MEF, LCA PZHPTNMEOYS BZTBOYYUOPZP RBURPTFB DEFSN, OE DPUFYZYYN 18 MEF, BSCHMEOYS RPDBAFUS PDOYN dv TPDYFEMEK, HUSCHOPCHYFEMEN, PRELHOPN YMY RPREYUYFEMEN B pchyt RP NEUFH RPUFPSOOPK YMY CHTENEOOPK TEZYUFTBGYY. zTBTSDBOE, RTPTSYCHBAEYE bB RTEDEMBNY tzh, PZHTPTNMSAF bBZTBORBURPTFB CH dERBTFBNEOFBI lpOUKHMSHULPK UMHTSVSCH zh ZUPUHDBTUFCHE RETVSCHBOYS YOPUFTBBOZPZP ZTBTsDBOYOB. NJOYUFETUFCHP YOPUFFTBOUSCHY DEM NPCEFF PZHTPTNYFSH bbZTBOYUSCHK RBURPTF ZTBTSDBOYOKh tZ RP EZP MYuOPNH bbChMEoYA, RPDBOOOPNH YETEZ PTZBOYBGYA, BTESYUFFTEPShBOOKHA P nd tzh.
DMS PZHTPTNMEOYS BZZTBBOYUOZZP RBURTPFB DMS PUBLIC HEALTH CLEANINGS:
ZTBTSDBOYO tzh DPMTSEO RTEDUFBCHYFSH DCHE BOLEFSHCH, ZDE HLBSCHCHBEFUS zh.p. (FFN YUHUME TBOEE YNECHIYEUS), RPM, NEUFPH DBFH TPCDEOYS, NEUFP TSYFEMSHUFCHB, GEMSH PZHPTNMEOYS RBURPTFB (DMS CHTENEOUSHCHI CHEZHBUDCHCH YT TZH) FTHDPHCHHA DESFEMSHOPUPSH BF RPMEDOYE 10 MEF. rTYMBZBUFUS MIYUSCHE 4 FIFTH STOCK TUBNETPN 4 AND 6 UN ABOUT BURNERS OF RBURPTF, B FACILITIES ABOUT THE DEFECTS, EXTENSIONS OF THE RBSURTPF BUFFETS, FUNDS 6 MEF. dPLHNEOFShCH PV PROMBFE ZUPUHDBTUCHCHEOPK RPMYMOSCHCH VBOLB RBURPTFB.
LCA PZHTPTNMEOYS BZTBBOYUOZZP RBURPTFB DMS RPUFFPSOZPZ TSYFEMSHUCHBB ZTBOYGEK:
ZTBTSDBOYO tzh DPMTSEO RTEDUFBCHYFSH DCHE BOLEFSHCH, ZDE HLBSCHCHBEFUS zh.p. (B FPN YUYUME TBOEE YNECHYYEUS), PRM, J NEUFP DBFH TPTSDEOYS, NEUFP TSYFEMSHUFCHB, GEMSH PZHPTNMEOYS RBURPTFB (LCA RPUFPSOOPZP TSYFEMSHUFCHB ZTBOYGEK tzh B) Y HLBBOYEN UFTBOSCH CHSCHEDB, FTHDPCHHA DESFEMSHOPUFSH B RPUMEDOYE 10 MEF. rTYMBZBUFUS MIYUSCHE 4 PROFESSIONAL INFORMATION ABOUT THE BUREAU OF RBURPTF, B FACILITIES ABOUT THE DEFECTS, EXTENSIONS OF THE RBSURTPF FUNDS, 6M. dPLHNEOFShCH PV PROMBFE ZUPUHDBTUCHCHEOPK RPMYMOSCHCH VBOLB RBURPTFB.
DMS MYG, OE DUPUFYZY AND 18 MEF, OEPVIPDYNP RTEDPUFBCHYFSH LPRYA UCHIDEPHEMSHUFCHB P TPKDEOY, DMS MUG U 14 FP 18 MEF OPFBTYBMSHOP KUBCETEOPE UZZMBUYE ABOUT CHECHNED.
CHPEOPPVSBOOZHCHE ZTBTSDBOE PF 18 DP 27 MEF, OE RYPYDEDYE UTPYUOHA UMHTSVH, RETEDUFBCHMSAF URTBCHLH YB TUBKOPOOPZP CHPEOLPNBFB PV PFUHFUFCHYI CHPTBKCEOYK RTPFYCH CHECHENBD About RPUFFPSOOP TSYFEMSHUFCH.
��� ����� ���������� ���������� ����������:
1. pEETZTTBTSDBOULEK RBURPTF bbShCHEFEMS.
2. fTHDPHCHHA LOYTSLH, EUMY FTHDPHCHBS DESFEMSHOPOUFSH BOLEFE OE BBCETEOB.
3. DMSEK DEFEK DP 18 MEF PTIZYOBM UCHIDEFEMSHUCHP P TPKDEYOY.
UTPL PZHTPTNMOYOYS BZTBBOYUOZZP RBURPTFB OE VRMEE 1 NEUGBB UP DOS RRDBYU RPMOPPP LNNRMELFB DPLKHNOEFPCH YH CHCHDBEFUS UTPLPN ABOUT 5 MEF. ��� ���, �� �������� 18 ���, ���������� ������� ����������� � ������� 5 ������� ����. UFPINPUFSH PZHTPTNMOYYS BZZTBOYUOZZP RBURPTFB H OBUFFPSEEEE CHTENS 166 TXVMEC 98 LPRELY AB BOMBOL RBURPTFB 41 TKHMSH 75 LPREL.
h UTPYUOPN RPTSDLE BZTBOYYUOSCHE RBURPTFB PZHPTNMSAFUS RTY OBMYYUYY DPLHNEOFBMSHOP RPDFCHETTSDEOOSCHI PVUFPSFEMSHUFCH, UCHSBOOSCHI Y OEPVIPDYNPUFSHA LUFTEOOPZP MEYUEOYS (URTBCHLY, BCHETEOOPK MEYUBEYN CHTBYUPN YMY RYUSHNPN dv nYODTBChB tzh) FSTSEMPK VPMEOSHA VMYLPZP TPDUFCHEOOYLB (PFEG, NBFSH, DPYUSH, USCHO, VTBF, UEUFTB, TSEOB) YMY EZP UNETFSHA (RP FEMEZTBNNE). ��������� �� ���������� �������� �������� �� ����� ���������� ���������� ��.
pTeR PZHPTNMEoYy bbZTBBOYuZPZP RBURPTFB POOPCHBOYEN PFLBB (PUBLIC CORPORATION PUBLISHING BUDGET) SCMSEFUS:
1. DPRKHUL L UCHEDEOJSN, UPUFFCHCHSAIN ZPUHDBTUFCHEOKHA FBKOH.
2. ADVANCED DRIFTS (LPOFTBLBB), WHERE PZPCHPTEOP PZTBOYUEOYE RTBCHB CHETKHDD Ya tzh.
3. ABOUT THE DECUEFFEMPHOUS CHIPYOULKHA UMHTSVX YMY OBBRBCHMEOYE ABOUT BMSHFETOBFYCHOHA ZSTBTSDOBULKHA UMHTSVH.
4. BATTLE FIRM RPDUHTEOYA P COLLECTED RETUFHRMEOIS, MUVP RETAINING C LUBEUUFCHE PLEXYOSENPZP DP CHECHENOUISE TEYOYOYS RP DEMKHMY CHUFKHMMEOYS PUBLIC CROWN UYMH RYZZPCHPTB UHDB.
5. POKHTSDEOYE bB CERTIFICATE OF RETUFHRMOYOS DP PFVCHFYS OBLBBOYS YMY PUCHPVPTSDEOYS PF OBLBBEYS.
6. HLMPOEOYE PF YURPMOEOYS PVSBBEMSHUFCH, UMPTsEOOSHCHN UHDPN.
7. ADMINISTRATION OF THE CONCEPT OF THE MEMBERS OF THE STUDY OF THE FUTURE PTIZHTMEIYA DPLKHNOOFRCH DMS CHECHNEDB.
TURNING TO THE RBURPTFE RNC (RPMHYUBFSH YMY OEF)
l UPTSBMEOYA, YMY L UYUBUFSHA, MIYOOPZP PRCHPHB RPMHUEOYS RBURPTFB RNZH NEOS OEF. RPPFPHH PYOPCHE TABNSHCHIMEOYK OBIPPYFUS YOGZPTNBGJY Y DYULHUUY Canadaway (Sunshines). rPYUFBCH UPPOVEOYS ABOUT THE FENCH RBURPTFB RNZH FFKP FLEXIBLE SLEEVE WITH RYYYM L CHCHCHCHPDH, RUPP RMAUSCh RBURPTFB rnc UPUFPSF CH UMEDHAEEN:
1. PO RCHPCHMPSEF CHCHRYUBFSHUS Y. LBBTFITSCH DP RPMHUYOYYS CHY. eMuY CH UENShE YUFSh DEFI, FP U CHCHRRYULPK VEB rnts NPZHF VFShSH VPShShYE RTPVMENCH. ��� ������� � ���, ��� �� ������, ���� ����� �������� �� �������� ������ �����, ����� �� ������������� ������ ����������. eUmy X bBU OEF RBURTPFB rnc CHCHT RTPDBEFE LBBTFYTK, FP DPLBBBFSH FP, UFP DEFY RPMHYUB DTHPZE ZIMSHE VHDEF PYUOSHY PYUEOSH UMPOCOP.
2. NEW RIPPMAN RTY RAPPEDARIES ABOUT TPDYOH. FP DEKUFFCHYFEMSHOP RTY HUMPCHY UFP CHCHCH CHUVBOEEFE ABOUT HUEFF LPOUKHMUSHUFCHE.
RPPB RBURPTs rnc NPCOP RPMHUYFSH Y PFBBCHE, OP SBRBMBFYCH RTY LPPH HCE 600 CAD.
WHEN THE PUFFMER – LFP NUHOUSH. b YNEOP:
1. OKHCOP RPFTBBYFSH NBUUH README ABOUT EHPP RPMHUEEOYE (YE CHOPNPTSOP DEOES). IFPS PZHYGYBMSHOSCHK UTPL PZHPTNMEOYS RBURPTFB rnc – 1 NEUSSG, YUCHEUFOSH UHKHUB, LZZDB PZHTNMOIOYE BFFSZYCHBMPUPSH ABOUT FTY NEUGSBBY VMPShYE. h OELPFPTSCHI pCHITBI VEh RAPOPEZHOYS PZHTPTNYFSH rnts RBURPTF RTBLFYUYEUL OECHPPNPTSOP.
2. nPZHF CHPOOILOKHFSH VPShShYE RTPVMENSh at the ChPeolPnBPPN. DEMP H FPN, SOFTWARE RTY RPMHUYOYY RBURPTFB rnc, chsh DPMTSOSCH RtEDPUFBCHYFSH P ptjt URTBCHLH YE CHPEOLPNBFB P FPN, UFP LBBN RTEFEOYKE OE YNEEFUS. ���� ��� THE HIGHEST 27 ��� � �� �� �������, �� ����� ���������� ���������.
3. DMS CHECHTEZBAEI RR RNZ RBURPTFH HUFBPCHMETIZ PZTBOYUEOYS ABOUT CHCHCHCHP CHBMAFAH. ��� ���������� PROTECTION BY DYULHUUY Canadaway, OPERATION OF THE CUSTOMS PUBLISHING HOUSE FPK CYE DUULHUUYI VLIMIYA UPUVVEYOYS PRIVATELY PZTBOYUYOYSIY.
4. RTW CHCHRRYUL Y. LBBTFITSCH NPCEF PNPOILOKHFSH NBUUB RTPVMEN. ������ � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � h PVEEN, LRITCHES VTED.
eUmy X bBU Eufsh chent i chih i i fifi URPLPKOP i VEh RTPVMN EHDYFSH ABOUT TPDYOK, FP MHYUYE, OBCHETOPE, RPMHUYFSh RBURPTF rnc.
eUMY CE BL CHPCHTBEBFSHUS OE OE RMBOYTHEFE J chBU PYUEOSH VEURPLPSF RTPVMENSCH, LPFPTSCHE NPZHF CHPOYLOHFSH RTY RETEUEYUEOYY ZTBOYGSCH (B CHPOYLOHFSH Sing OBS OBYE ZPUHDBTUFCHP, NPZHF) RTY RTPDMEOYY BZTBORBURPTFB Q FR, OP NPTSEFE CHYAEIBFSH H lBOBDH RP PVSCHYUOPNH BZTBORBURPTFH.
h FEBRUARY BOOK OF ODEMYS, WITH RUPFBTBAUSH VRMEE RSTPPVOP TUBNBRUSHPUS CHFPN PRIVATE CHOEUFH CHANGE BUDGETS TROUBLESHOOTING.
OELPPPTSCHE NOEOYS RRURPTFE rnc.
DMS FPZP YUFPVSHCH OE VSTHFSH ZPMPUMPCHSCHN, RTYCHPTZH OELPFPTSCHE NOUOYS CHCHULUBBODOSCHO CH DYULHUUY Canadaway P RBURTPFE rnc. eUFEUFCHEOOP, SFE NOEOYS, RYCHEDEOUSHCHE DEDUSH, OE PFTSBTSAF CHUEI FUJUEL JEOEIS ABOUT RTPVMENE RBURTPFB rnc.
– NPTSOP CHCHRYUBFUSH Y. LBBTFITSCH.
– NPTSOP RP RYEYDE CH LBOBDH UTBBH OBUBUBSH RTPGEUU PFLBB PF ZTBTSDBOUFCHB tzh.
– RTSPDMSFSh RSPPPTF ZEO. LpOUKHMSHUFCHE TPUUY CH LBOBDE (IPPSY PVZHYUSCHE RBURPTFB FPTSE RTPDSMAFE DBTSE rnc NPTSOP PZHTPTNYFSH RTSNP YB LOBBDSCH – UFFPIF 600 LBOBDULIY VBLUUPCH, OP DEMBAF BPP PVSEYUOP RETED PFLBPNP PF ZTBTSDBOUFCHB tzh)
– OEPVIPDYNPUFSH RPPPDB � ���������.
– ������������� �������������� ����� �� ������������� � ���, ��� ��� �� ��������� ������ ����� ������� � ������.
– VSTCHMY RTPVMENSH ABOUT FBNPTSOE IN CHCHCHPPPN OBIMYUOPK ChBMAFCH.
– ���� ������� ����� �������, �� ����� �������� ����UB��� ����� � ������� ��� ��������� (RTPVMENB LPOEYOOP TEYBENB).
� ������� �� ��������� �������� ���.
(������� ������ ��������� �� 3.01.00 Re: Re: ������ �������� ���) All times are GMT +3. The time now is.
OE FP, UFVSHCH “OE OBDP”, B NCPEC OE CHCHRYUSCHCHBFSHUS, PZHTPTNYFSH RNZ RBURPTF U PFNEFLPK “OE CHCHRYUBO YB LBBTFITSCH”. CHUFBFSH CEU HUEFF CHPFBCHE, UPIBOSPUK TUUUKULKHA RTPRYULH OEMESHS, PRSFSH TSE RPRTBCHSHFE, EUMY OE RTBCH. pZHTPTNMEOYE bbZTBORBURPTPBF PFNEFLPK rnc DPMTSOP bbbBOYUYCHBFSHUS BFBNRPN pFBBCHULPZP LPOUHMSHUFCHB – “RUPFBCHMEO ABOUT HUEF”. nPTSOP, LPOEYUOP, YE OU CHUFBCHBFSH ABOUT HUEF. oF YBBNR rnc RBURPTFE YNEEF FBLHA OERTYFSHOA PUPVEOPUFFSH, SOFTWARE RETRY RETCHPN TSE CHECHENDE BAB THVETSH OEN DPMTSEO RPSCHYFSHUS PFCHEFOSHCHK YFBNR. eUmy OEF, FP RTY ChPbTbEOoYy PtPuYa FBLPK RBURTPF NPCEF VFShFSh BOOOHMYTPSCHBO (Eufsh PRZHPH NPEZP RYTSEFEMS).
with RPFTBFYM OEULPMSHLP YUBUCH CHCHCHYT TKBPOOSHCHI pshtby, ChshSUOSS LPPF ChPRTPU. h LBVYOEFBI Sing Chueh FCHETDSF SCDEP TH FP CE: “BL DPMTSOSCH PZHPTNYFSH RRC TH CHUFBFSH ON HYUEF, YUFPVSCH ZPUHDBTUFCHP NPZMP CHBU BEYFYFSH” 🙂 pDOBLP, B OEZHPTNBMSHOSCHI TBZPCHPTBI, EF CE UPFTHDOYLY ZPCHPTYMY, YUFP RFU OEPVIPDYNPUFY B PZHPTNMEOYY FPZP DPLHNEOFB.
���� � ���� ������ ��� ������������ ��� ��������: � ������, ���� ���� ������� �������� �� ��������� ���, � ���������� ������� ���������� �� ������. h bFNP UMHYUBE, POOPCHBOYEN DMS CHCHRRYULY UMHTSYF TEHYOYEI hchteB P CHECHENDE ABOUT THE RRC. eMuCy CZ CZECH REPUBLIC OF TKHLBI, B U RTPDBECK CYMMSHES EYFSH CHOPPPOOPUFSH RPHTENEOYFSH, FP PUOPCHBOYEN DMS CHCHRYULY, LBLI DMS UOSFYS U HUEFF CH POPOLPNBFE, UMHTSBF IMM1000. ������������� ��� ���� ����� ������ �� ���������.
n RETUAUYOYAYY ZTBOYSHCH at FHTYUFFYUEULYN RBURPTPN.
(������� �� 16.12.99 Re: ��� � �������: �������� ��� ���.) Quote: Originally Posted by �������� Quote: Originally Posted by ��� ���.)
rPYULY DEKUFCHHAEZP BLPOPDBFEMSHUFCHB R Hura OE RTYChEMY.� uMEDHAEYN NPYN YBZPN VSCHMB RPEDLB B yETENEFShEChP zde With RTPYEMUS RP Chuen UMHTSVBN (FBNPTSOS, RPZTBOYYUOYLY, BCHYBLPNRBOYS) have DPUFBFPYUOP FHRSCHN CHPRTPUPN – “X chYB NEOS YNNYZTBGYPOOBS, RBURPTF OE RRC iPYuH UYAEDYFSH B lBOBDH (GEMSH. ������ -�����) – ���������� (RPPPN CHETOKHUSH) .OBTHYBA MY CURRENT YOUFFTHLGYY? ”
fBNPTsOS – “OEF, NCHPPHEVE NEXT RETAILED – NEXT CHEEY RTPSCHENSEN.YDYFE L RZTBBOYUYOYLBN”.
rPZTBBOYUYLAY – “NCHENKOYUZHOJOYLY – ZHUKHDBTUFCHCH OE RTPSCHENSEN.NSCH RTPSCHENSEN FPSMShLP RPMMYOUPUFSH TKHUULYI BZZTBO. RURPTFRCH.CHUZHCH FERETSH RTPCHETSAF BCHYBLPNRBOYY – YDYFE L OYN”.
bChYBLPNRBOYS bTPZhMPF (UMHTSVB VEPRBUOPUFY) – “RRC RBURPTF sh, B YUFP of the ECE FBLYE VSCHCHBAF OE OE FP CHPMOHEF OCU OCU CHPMOHEF YUFPVSCH CHBU lBOBDB OE BCHETOHMB B OP RTYKDEFUS CHBU CHEFY OBBD J of the ECE OEHUFPKLH RMBFYFSH lBOBDULPK UFPTPOE?..” INSTITUTE OF LFP. MEPHEM C U UENSHEK RTSNSCHN TEKUPN U VYMEFBNY CH PYYO VOYEG VEB rnc.
n RPMMHEHE pnc.
(������� ����� ��������� �� 17.12.99 Re: ��� � �������: �������� ��� ���.) Quote: Originally Posted by View Post Quote Post Group:
and PTPPYP, in the Chelyabinsk Cheche RPEPFOP. with FPCE URBSIB URPLPKOP, IN RETHEHPPHN DEOEZ RTPVMEN OE VSCHMP.
b PPF PVTBFOP – TpPUUYA? �� ����� ��� ��, �� � ��������� ������ ���� ������������, �� ������ �������.