How to leave for Beijing
PYPYOMl hCHZhYlYUh MPYOPOLgLZyOchyaPZH lLgYlOPgP lchOYYUL CH chPYUYUchch. PLgLCH YUCHPp YOYhlYZyOPYUly YU PZPMZHZYOchh chPlMLyYOchzh CH lLgYlOPzh ZHLYUlYMYUyaPzh, syY CH YOYyaLlMY 1995 gPYOL yaPZHLLOchh PYUsdYYUCHCHZL LYMCHDY LMPYOLych lLgYlL PLlPZH (PYUyaCHL). LYgPYOOh ZHD ZchYOYMD lLgYlOP-PZPMZHchlYZyYUyaPgP MDOyaL chPYUYUchch ch YUlMLO LP, yaMsLOYzhochzh LPYUlLCHdchya ochMPyaPgP YULYyalML ZHLlYMchLZPCH ch PlPMsYOPCHLOchh YOZh LMPchCHPYOYUlCHL MLZH. YIPgPlchL yaPZHLLOchch YUPYOYMychl PLMYYOYZYOchY �LgYlODzh YUsLYMZHLMyaYl�, glP POLgLYl LPYUlPhOOPY OLZchgchY CH LYUYUPMlchZHYOlY ZHLlYMchLZPCH YOZh sYOPCHZYlCHPMYOchh ZplDsch LPlMYlOPYUlYzh lLgYlgchyaPCH ch PZPMZHchlYZYzh, Pl YULZHDsch chDYUyaLOODsch ch lyaYUyaZpchCHODsch YOP lyaPOPZHchgODsch ch ZHLYUYUPCHDsch.
hsLchly OYPlschPYOchZHDzh chZch YOMsgchY LPchichch yaLlLZPgL CHPZHPyOP OYLPYUMYYOYUCHYOOP YUPYUYZLYOPCH CH PYUYACHY ch ZchZchLZPCH yaPZHLLOchch, MLYULPZPyYOODsch CH LLOyal-chYlYMlsMgY, hMLYUOPYOLMY ch LLZHLMY. chPYUYlchCH OLo lPMgPCHDzh LZ CH PYUyaCHY, D YUZHPyYlY sCHchYOYly CHYUp lPgLlYzhosp yaPZZYyaichp lLgYlL ch YOMsgchsch ZHLlYMchLZPCH, YULZHPYUlPhlYZyOP PLMPlPCHLly LMYYOZLgLYZHPY PlPMsYOPCHLOchY YOZh lLgYlODsch ZHLYUlYMYUyachsch, LPZsgchly Zplsp yaPOYUsZylLichp LP lchOYYUs s OLochsch YULYichLZchYUlPCH. sPMgPCHDY LZD ZchZchLZPCH LMYYOZLgLpl OYYUyaPZyyaP sYUYgOODzh LYUYUPMlchZHYOl, sgchlDCHLpdchzh MYgchPOLZyOsp YULYichZchyas YULMPYUL. PYPYOMl PYUsdYYUlCHZhYl YOPYUlLCHyas gMsPCH YUCHPchZH lMLOYULPMlPZH – CH PYUyaCHY ch gPMPYOLsch, CH yaPlPMDsch MLYULPZPyYOD ZchZchLZD. YOMsgchY gPMPYOL chPYUYUchch YOPYUlLCHyaL PYUsdYYUlCHZhYlYUh YU chYULPZyPCHLOchYZH sYUZsg lMLOYULPMlODsch yaPZHLLOchzh.
– lMLYOchichPOODzh ZHLlYMchLZ, chZHYpdchzh ZHOPgPCHYyaPCHsp chYUlPMchp. LYMYCHP, hCHZhpdYYYUh PYUOPCHPzh YOZh chgPlPCHZYOchh lLgYlL, Zsgochzh OLlsMLZyODzh ZHLlYMchLZ YOZh LMPchCHPYOYUlCHL MLZH. OPgPPlMLchY LPyaMDlchzh ch LMPZchZYzh LPCHPZhYL LPYOPlMLly lLgYl ya ZplPZHs chPlMLyYOchp chZch LMYYOZHYls PZPMZHZYOchh. hPZHLLOchh CHZLYOYYl lPgLlYzhoYzh yaPZZYyaichYzh OL lYMMchlPMchch PYUlPgOPzh schCHMPLD ch YUlMLO LP. D LMYYOYUlLCHZhYZH ch yolLZchch, yoYULLOchch, Yschchch.
– lyaYUyaZpchCHOP LMYYOYUlLCHZYOODzh PYPYOMl, lLgYl chPYUYUchzhYUyaPgP LMPchCHPYOYUlCHL. hPZZYyaichh YOLOOPgP LMPchCHPYOchlYZh YUPYOYMychl ochMPyachzh LYUYUPMlchZHYOl MLZchgODsch LMPZchZYzh, OY sYUlsLLpdchsch LP CHOYoOYZHs CHchYOs LMslYyODZH LOLZPgLZH, OP chZHYpdchZH lyaPOPZHchgOsp iYOs.
LMPchCHYYOO ch LPZchYUlchMPZL. hPZZYyaichh PYPYOMl YULZHLh PlochMOLh CH chPYUYUchch. chZLYUlchyaPCHDzh lLgYl, yaLya LMLCHchZP, hCHZhYlYUh yaPLchYzh LOLZPgchgODsch YOYMYCHhOODsch LMPZchZYzh. LPCHMYZHYOODY lYschOPZPgchch LPCHPZhpl chgPlLCHZchCHLly PgYOy LPschPychY yaPLchch ZHOPgchsch LPyaMDlchzh YOYMYCHhOOPgP lLgYlL. aYOL LZLYUlchyaPCHPgP lLgYlL YUsdYYUCHCHYOOP YOYOYCHZY LOLZPgPCH ch YOYMYCHL. OLoYZH LYUYUPMlchZHYOlY lLgYl Pl LMPchCHPYOchlYZYzh: yolLZchch, YOOgZchch, SCHyOPzh hPMYch, hchlLh.
LMPchCHYYOO ch ZgyaPgP, LMPgOPgP, OY LPYOCHYMyYOOPgP yaPMMPchch LZpZHchOchh, chgPlPCHZYOOPgP ZHchMPCHDZH ZchYOYMPZH – Nielsen (LschYO). hPZZYyaichh YUPYOYMychl lPZYY 300 CHchYOPCH LMPZchZYzh, iCHYlPCH ch LPyaMDlchzh.
– yaPZZYyaichh LMYYOYUlLCHZYOOLh OLoYzh yaPZHLLOchch YUPYOYMychl PgMPZHODzh CHDlPM PZPMZHchlYZyYUyaPgP yaLMlPOL. chLZchgODY CHLMchLOlD ZLyalsMD, iCHYlPCH ch YULYichLZyODsch lZZYyalPCH PlYYULYgLl sOchyaLZyOPYUly ch schsYOPyYYUlCHYOOPYUly PZPMZHZhYZHDsch chYOYZchzh. hPZHLLOchh lyaYUyaZpchCHOP LMYYOYUlLCHZhYl OL MDOyaY chPYUYUchch yaLMlPO LMPchCHPYOYUlCHL Nielsen (LschYO).
– LYUYUPMlchZHYOl LZOPya, LMPCHCHPYOYUlCHL Bidermann (YMZHLOchh) LPCHPZhYl PYUsdYYUlCHZhly OLyaLl chPlMLyYOchh OL lCHMYOsp PYUOPCHs, LMCHYOLCHLly chPlMLyYOchhZH lMYlsYZHsp YUlMsyalsMs ch ZLZHchOchMPCHLly chsch.
chYOPyaLMlPO ch YOCHlPOYO (Dibond) – ZgyachY ZHLlYMchLZD, YUZsyLdchY PYUOPCHPzh YOZh OLyaLLL chPlMLyYOchzh chZch chYULPZyPCHLOchh chsch CH yaLgYYUlCHY LYOOchyaPCH YOZh chYOYZchzh PZPMZHZYOODsch CH lLgYlOsp MLZHyas. chMPchCHYYOYOD ZHLlYMchLZD CH LschYO.
, LPCHPZhpdchY MLZHYdLly ZplDY chPlMLyYOchh OL YUlYOLsch YOLOchzh, ZHYOhly lyaYULPchichp lYYUgchYUZYOOPY yaPZchgYYUZYOOPY yaPZchgYYUlCHP ML ch PYUlLCHZhly OY lMPOslDZHch YULZHch YUlYOD.
YOZh lLgYlODsch ZHLYUlYMYUyachsch – ochMPyachzh LYUYUPMlchZHYOl LMYYOZLgLYZHPgP PlPMsYOPCHLOchh Pl ZplchlYZyYUyaPgP YOP LMPZYYUYUchPOLZyOPgP, LPCHPZhpdYY CHDLPZOhly MLlPlD ZplPzh YUZPyOPYUlch YU CHDYUPgLzhochZH yaLgYYUlCHPZH. hPZHLLOchh MYLZchsYl PlPMsYOPCHLOchY Zsgochsch, LMPCHYMYOODsch gPYOLZHch YUPCHZHYYUlOPzh MLlPlD LMPchCHPYOchlYZYzh ch MLOichch, YMZHLOchch, yolLZchch, PZZLOYOchch ch LschYO.
chLYUschPYOODY ZHLlYMchLZD ch – LYUYUPMlchZHYOl yaPZHLLOchch CHyaZpgLYl CHYUY OYPlschPYOchZHDY ZHLlYMchLZD YOZh LMPchCHPYOYUlCHL MLZH ch chYOYZchzh ch lLgYlL ch yaLMlPOL. D chYULPZysYZH LMPYOsyaichp LMPchCHPYOchlYZYzh MLOichch, yolLZchch, YMZHLOchch ch LschYO.
chMchPlMYlYOODzh lLgYl, yaLMlPO, MLYUschPYOODY ZHLlYMchLZD, ZsMOchlsMs, ZHLlYMchLZD YOZh ZLZHchOLichch ch OLyaLlL CHD YUZHPyYlY chYULPZyPCHLly, yaLya LMch chgPlPCHZYOchch chOYOchCHchYOsLZyODsch LyaLPCH CH lLgYlOPzh ZHLYUlYMYUyaPzh, lLya ch CH YUYMchzhOPZH LMPchCHPYOYUlCHY ZPlPMLZH chZch gPlPCHDsch LPYUlYMPCH CH MLZHLsch. chPyasLyaL YUPCHMYZHYOOPgP PlPMsYOPCHLOchh YOZh CHLoYzh ZHLYUlYMYUyaPzh PlYYULYgchl LZH sYOPCHPZyYUlCHchY Pl MLlPlD ch CHDYUPgLzhoYY yaLgYYUlCHP LMPchCHPYOchZHDsch chYOYZchzh.
yaPZHLLOchch MYLZchPCHLOL gchlyaLh YUchYUlYZHL YUyachYOPya ch YULYichLZyODsch LMYYOZPyYOchzh, lZLgPYOLMh yaPlPMDZH lLgYl, PlPMsYOPCHLOchY ch YOMsgPzh LYUYUPMlchZHYOl D YUZHPyYlY LMchPlMYlLly OL ZHLyaYUchZHLZyOP CHDgPYOODsch sYUZPCHchhsch LP MLsZHODZH iYOLZH. LMPiYYUYUY YUPlMsYOOchgYYUlCHL, YOZh LPYUlPhOODsch yaZchYOlPCH, yaPZHLLOchh CHDMLlLlDCHLYl YULYichLZyODY sYUZPCHchh, yaPlPMDY LPCHPZhpl lyaPOPZHchly lPZyoY YUMYYOYUlCH OL LMchPlMYlYOchch PZPMZHchlYZyYUyachsch ZHLlYMchLZPCH.
ZHYYUlY YUP YUCHPchZHch yaZchYOlLZHch ZHD CHDYUlMLchCHLYZH MDOPya YOZh lPgP, glPlD MLlPlLly OL OZH YOPZgchY gPYOD.
DYOZH LYU CH OLochsch PZchYULsch ch OL YUlMLOchiLsch chOlYMOYl-YULzhlL!
Why do I need registration?
Naturally, in the absence of any registration you can take tickets, recognize schedules, book hotels and so on.
Although after registration it will all be more comfortable and faster.
In every moment you will have the opportunity.
print the order paper or the route receipt, order the operator’s call, etc., to look at the situation of the applications.
The user’s cabinet we have manufactured in the recent past. Closer quickly, his ability to expand tangibly.